StillDMC
Heaven Or Hell.
I got clientele.. I got clientele!
Fuck 12.
bobby bitch!
I got clientele...
I'm Soooo Icyyyyyyy!
smoke session.
I AINT GOT NO TYPE!